Enea ukarana przez UOKiK

Enea ukarana przez UOKiK zobligowaniem wypłacania rekompensat za nieuczciwe praktyki w ofertach energii elektrycznej


W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszono wiele skarg dotyczących działalności firmy energetycznej Enea. Krytyka dotyczyła ofert z gwarancją stałej ceny prądu oraz dodatkowych opłat, które pojawiały się w trakcie trwania umowy. Po gruntownej analizie Prezes UOKiK wszczął dwa postępowania przeciwko spółce – jedno dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a drugie stosowania nieuczciwych klauzul w umowach. Oba postępowania zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących – co za tym idzie, konsumentom przysługują rekompensaty.

Jak wyglądała gwarancja stałej ceny w Enea

Decyzja RPZ 11_2023 – Enea S.A.

Sprzedaż energii elektrycznej przez firmę Enea obejmuje gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorców na obszarze całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem północno-zachodnich regionów Polski. Spółka proponowała konsumentom kilka wariantów umów gwarantujących niezmienność ceny prądu przez okres 24 lub 36 miesięcy. W zamian za utrzymanie stałych cen Enea pobierała co miesiąc dodatkową opłatę. Chodziło o kwotę rzędu 20-30 zł, w zależności od umowy i formy faktury. W toku postępowania zostało uprawdopodobnione, że informacje o tym były pomijane w części materiałów reklamowych i działań marketingowych lub prezentowane w niepełny sposób. Spółka nie wskazywała, że jest to zupełnie nowa, obowiązkowa opłata, naliczana cyklicznie w stałej wysokości, niezależnie od zużycia energii. Konsumenci mogli być wprowadzani w błąd odnośnie do tego, jaka będzie ostateczna wysokość ich rachunku.

 • Klienci spółki Enea nie byli należycie poinformowani, że po zawarciu umowy gwarantującej stałą cenę prądu, ich rachunki będą wyższe o kwotę opłaty handlowej. W praktyce to właśnie wysokość tej opłaty pozwoliłaby konsumentom rzetelnie ocenić atrakcyjność oferty. Przedsiębiorca ma obowiązek podawać konsumentom informacje w sposób jasny i jednoznaczny – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Konsumenci, których reklamacje w tej sprawie były odrzucone, mają prawo odzyskać pieniądze, które wpłacili w ramach opłaty handlowej. Wniosek o rekompensatę konsumenci będą mogli składać w ciągu 3 miesięcy od momentu, gdy spółka indywidualnie powiadomi ich o decyzji Prezesa UOKiK.

Enea wycofała się z oferowania umów gwarantujących stałą cenę prądu 1 czerwca 2021 r. Aktualnym klientom firmy, których dotyczy zobowiązanie, spółka przyzna dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do internetowej Strefy Zakupów Enei. Szczegóły zostały zawarte w decyzji, o której spółka poinformuje również na swojej stronie internetowej oraz portalu Facebook.

Enea ukarana przez UOKiK
także za warunki wypowiedzenia umowy

Decyzja RPZ_12_2023 – Enea S.A.

Druga decyzja dotyczy niedozwolonych klauzul umownych, jakie Enea stosowała w ofertach sprzedaży energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny.

 • Przeanalizowaliśmy warunki wypowiadania umów i nasze wątpliwości wzbudziły postanowienia, które w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez konsumenta nakładały na niego zryczałtowaną opłatę. Wynosiła ona 30 zł za każdy miesiąc pozostały do końca trwania tej umowy i nie miała uzasadnienia w kosztach ponoszonych przez spółkę. Celem takiego zapisu było wymuszenie na klientach dalszego korzystania z usług Enei. Ograniczało to bezpodstawnie swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W razie wypowiedzenia umowy konsument był zobowiązany do zapłaty kary stanowiącej równowartość opłat handlowych przewidzianych w umowie do końca jej obowiązywania. Mogło to powstrzymywać konsumentów przed rozwiązaniem umowy.

Enea indywidualnie skontaktuje się z konsumentami, których dotyczy rekompensata i automatycznie zwróci im niesłusznie pobrane opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Wskazani w zobowiązaniu aktualni klienci firmy otrzymają dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do sklepu internetowego – Strefy Zakupów Enei. Spółka zamieści informacje o decyzji Prezesa UOKiK na stronie internetowej i swoim profilu na portalu Facebook.

Spółka Enea uruchomi także dedykowaną dla konsumentów infolinię, gdzie będzie można uzyskać więcej informacji na temat przysługujących konsumentom rekompensat.

Rynek energetyczny jest jednym z priorytetów Prezesa UOKiK, który regularnie przygląda się działaniom branży i weryfikuje stosowane w relacji z konsumentami umowy. W ubiegłych latach za stosowanie niedozwolonych klauzul wydał decyzje zobowiązujące wobec spółek Tauron, PGE Obrót oraz nałożył karę na Polski Prąd i Gaz.

Enea ukarana przez UOKiK

Zawiadomienie na stronie internetowej przestępcy

https://www.enea.pl/decyzja-uokik-12-2023

Szanowni Klienci,
Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o wydaniu w dniu 28 grudnia 2023 r. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ 12/2023 (dalej jako: „Decyzja”) dostępnej pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf. W Decyzji tej Prezes UOKiK uznał wybrane postanowienia wzorców umów stosowanych przez Eneę za niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania w umowach z konsumentami. Decyzja jest prawomocna.

Oznacza to, że wskazane w Decyzji postanowienia dotyczące naliczania opłaty jednorazowej za rozwiązanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej w okresie jej obowiązywania (dalej jako: „OPR”) są bezskuteczne i Enea nie będzie ich stosować. Skutek ten powstaje z mocy prawa i nie wymaga dodatkowych działań.

Rekompensata

Informujemy również, że w odniesieniu do klientów, którzy zawarli z Eneą umowy na podstawie wzorców wymienionych w Decyzji, spółka podjęła decyzję o:

 1. odstąpieniu z dniem 25 lutego 2022 r. od naliczania i dochodzenia opłaty jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie umowy przez konsumentów,
 2. zwrocie (w sposób automatyczny) uiszczonych przez konsumentów opłat OPR oraz przyznaniu dodatkowo klientom z tej grupy, którzy w dacie uprawomocnienia się Decyzji (tj. w dniu 6 lutego 2024 r.) będą stroną umów na sprzedaż energii elektrycznej (lub umów kompleksowych) zawartych z Eneą, jednorazowej rekompensaty w postaci Kodu Rabatowego do „Strefy Zakupów” Enei o wartości 550 zł,
 3. przyznaniu klientom, którzy w dacie uprawomocnienia się Decyzji (tj. w dniu 6 lutego 2024 r.) będą stroną umów na sprzedaż energii elektrycznej (lub umów kompleksowych) zawartych z Eneą oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup klientów:
  1. Enea prowadziła wobec nich windykację należności z tytułu niezapłaconych opłat OPR, w tym procesy sądowe i egzekucję komorniczą, a którzy opłat tych na skutek windykacji nie uiścili,
  2. złożyli w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2022 r. (włącznie) nieuznaną reklamację dotyczącą OPR, ale OPR nie zapłacili,
  3. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. (włącznie) złożyli (po raz pierwszy) nieuznaną reklamację dotyczącą umów z gwarancją stałej ceny, w zakresie innym niż OPR,
  jednorazowej rekompensaty w postaci Kodu Rabatowego do „Strefy Zakupów” Enei o wartości 550 zł.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje na temat przysługujących konkretnym klientom rekompensat zostaną skierowane do nich w ramach korespondencji indywidualnej.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top